Famakiana Baiboly

Mandra-piaviko, manokàna fotoana ho amin’ny famakian-teny, ny fananarana, ny foto-pampianarana. 1 Timoty 4:13

1 Timoty 4:13

Mpitandrina Ankorondrano

Tanora zazalahy
Didy vaovao

"Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa." Jaona 13:34

Jaona 13:34
Fankalazana Noely 2019

Tanora zazavavy FJM Ankorondrano

Sekoly Alahady zazavavy kely
Batisa sy Fanoloran-jaza

Ilazana isika mpino eto amin' ny Fiangonana Jesosy Mamonjy fa hisy "Batisa sy Fanoloran-jaza" izay hatao eto Ankorondrano, foiben'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy ny Alahady 01 Martsa 2020 izay alahady loha-volana fiakarana.

01 Martsa 2020
Fankalazana Noely 2019

Renim- pianakaviana

Sekoly Alahady zazalalahy kely